Walne Sprawozdawczo–Wyborcze Zgromadzenie Członków Pomorskiego Cechu Optyków, 29.06.2019

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich Członków na Walne Sprawozdawczo–Wyborcze Zgromadzenie Członków Pomorskiego Cechu Optyków.

Termin:
29 czerwca 2019 roku (sobota), godz. 15:00 (I termin)*
*jeżeli Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w I terminie z przyczyn braku qworum, to obrady odbędą się w tym samym dniu i miejscu w II terminie – o godz. 15.30.

Miejsce:
budynek PIRMiŚP w Gdańsku przy ul. Piwnej ½, sala 216

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad WZ.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Cechu za 2018 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Zarządu Cechu z działalności za 2018 rok.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018 r.
10. Sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Cechowego w 2018 r.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cechu z działalności za 2018 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cechu za 2018 r.
c) sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku z działalności w 20188 r.
d) zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
e) zatwierdzenie sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Cechowego za 2018 r.
f) absolutorium dla Zarządu Cechu za 2018 r.
g) uchwalenie planu przychodów i wydatków na rok 2019
13. Wybory Prezesa Zarządu.
14. Wybory Zarządu Cechu.
15. Wybory Komisji Rewizyjnej.
16. Wybory Cechowego Sądu Koleżeńskiego.
17. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie PIRMISP.
18. Rozpatrzenie decyzji Zarządu KRIO o możliwości ponownego przystąpienie PCO.
19. Uchwalenie kierunków działania Cechu.
20. Przyjęcie wniosków.
21. Ogłoszenie wyników wyborów.
22. Wystąpienie Starszego Cechu.
23. Zakończenie obrad.

Zarząd Cechu uprzejmie informuje, że stosownie do postanowień Statutu w siedzibie Cechu zostały wyłożone do wglądu następujące materiały:
– zamknięcie rachunkowe za 2018 rok,
– sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
– projekty podstawowych uchwał
– protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content