Zapraszamy do przystąpienia do egzaminu czeladniczego bądź mistrzowskiego w zawodzie Optyk Okularowy

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków zaprasza osoby spełniające warunki kwalifikacji zawodowej do przystąpienia do egzaminu czeladniczego oraz egzaminu mistrzowskiego w zawodzie Optyk Okularowy.

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-czeladniczy-dla-osob-doroslych)

2. dokumenty potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu – pełne trzy lata na cały etat w zawodzie, w którym chcą zdawać egzamin czeladniczy – może to być świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin lub oświadczenie o stażu pracy w przypadku osób, które nie mogą udokumentować stażu pracy, a pracowały np. na umowy „śmieciowe” lub za granicą (oświadczenie o stażu pracy jest do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-czeladniczy-dla-osób-dorosłych)

3. dowód wpłaty

4. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

Etap teoretyczny egzaminu czeladniczego:

część ustna

– technologia

– maszynoznawstwo

– materiałoznawstwo

część pisemna

– rachunkowość zawodowa

– dokumentacja działalności gospodarczej

– rysunek zawodowy

– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

– podstawowe zasady ochrony środowiska

– podstawowe przepisy prawa pracy

– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

Etap praktyczny egzaminu czeladniczego:

– zaliczenie wykonania okularów według zadanej recepty

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego:

Kandydaci z wolnego naboru posiadający staż pracy w zawodzie:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)

2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

3. dowód wpłaty

4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej

5. tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Działalność Gospodarcza

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)

2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

3. dowód wpłaty

4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej

5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie, w którym osoba ma zdawać egzamin)

6. poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działalności

Wykształcenie średnie

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)

2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

3. dowód wpłaty

4. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin

5. po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształcenie wyższe

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego do pobrania ze strony www.pomorskaizba.pl (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie) (http://www.pomorskaizba.pl/egzaminy_kwalifikacyjne/egzamin-mistrzowski)

2. zdjęcie wymiaru legitymacyjnego 35 x 45 mm

3. dowód wpłaty

4. dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin 5. po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin – staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Etap teoretyczny egzaminu mistrzowskiego:

część ustna

– technologia

– maszynoznawstwo

– materiałoznawstwo

Część pisemna

– rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

– dokumentacja działalności gospodarczej

– rysunek zawodowy

– przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

– podstawowe zasady ochrony środowiska

– podstawowe przepisy prawa pracy

– podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

– podstawy psychologii i pedagogiki

– metodyka nauczania

Etap praktyczny egzaminu mistrzowskiego:

– zaliczenie wykonania okularów według zadanej recepty

Opłatę za egzamin wynoszącą 711,00 zł za egzamin czeladniczy lub 1422,00 zł za egzamin mistrzowski należy przelać na konto:

81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

Uwagi:

– w przypadku egzaminu poprawkowego jest to 50% stawki wniesionej;

– za nie stawienie się kandydata na egzamin w zawiadomionym terminie potrąca się 50% stawki;

– za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu potrąca się 50% stawki wniesionej.

Komplet dokumentów do egzaminu można składać w Pomorskim Cechu Optyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content